Mô hình Baccarat

kiểu:Chụp hành động | kích thước:34 MB | ngày:2022-01-18 16:55
Ngôn ngữ:Việt Nam | hệ thống:quả táo | Phiên bản:V9.2.3 | tuổi:Trên 18 tuổi
Mô tả phần mềm

Mô hình BaccaratĐâ y là một ph ần m ềm mớ i để đ ọc t ất c ả c ác sá ch miễn p hí, thư v iện liê n tục được cập nhật , bao g ồm cả n h ữn g cuốn ti ểu thuyết n ổi ti ếng và p hổ biến hi ện na y, đ ặc biệt là nhữ ng c uố n sá c h đã hoàn t h ành được ch ọn lọc r ất kỹ càn g !

Mô hình Baccarat

1、Tất cả các kênh được chia thành các thể loại điện tử, khiêu vũ, pop, relax, rock và các thể loại khác, hoạt động 24/7. Chúng tôi đã chọn ra những kênh âm nhạc, tin tức và trò chuyện hay nhất dành cho bạn.

2、Chức năng kiểm soát thời gian tích lũy cung cấp ba chế độ kiểm soát thời gian tích lũy: hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng. Bạn có thể đặt tổng thời gian sử dụng máy tính hoặc tổng thời gian lướt web tùy theo nhu cầu của mình, khi sử dụng hết thời gian tích lũy đã đặt, máy tính sẽ ở trạng thái đã chọn. Có ba trạng thái máy tính để người dùng lựa chọn: trạng thái bị cấm Internet, trạng thái bị khóa máy tính và trạng thái tắt máy tính.

3、Bổ sung chức năng tự động nâng cấp chương trình chính và cơ sở dữ liệu đài truyền thanh, cập nhật cơ sở dữ liệu đài phát thanh mỗi tuần một lần. Cho phép bạn nghe các đài phát thanh mới nhất và thú vị nhất.